Auckland Junior Chess Championship

20th-21st December 2010

Standings
Place Name       Group Rtg  Score M-Buch.
1   Li, Luke     U14  1992  6  13.5
2-5  Huang, Alex    U20  1974  5  18.0
   Tsoi, Nicole   FU20  1711  5  15.5
   Ang, Alphaeus   U8   1235  5  15.0
   Gao, Judy     FU20  1964  5  14.0 
6   Wu, Young     U12      4.5 11.5
7-14 Zheng, Michael  U20  1166  4  16.0 
   James, Jack    U12  1679  4  15.5
   Li, William    U14  1736  4  15.0 
   Zeng, Deming   U14      4  14.5
   Yan, Sarah    FU10      4  13.0
   Wong, Shing    U20      4  13.0 
   Sun, Jack     U8       4  12.0 
   Zhang, Jasmine  FU8      4  11.5 
   Li, Rodney    U8   836  3.5 14.0 
16-28 Jin, Sophia    FU10      3  15.0 
   Macdonald, Liam  U10      3  14.5 
   Geng, Karen    FU10      3  14.0 
   Feng, Dahlia   FU8      3  13.0 
   Zou, Carolyn   FU14      3  12.0 
   Lau, Joyce    FU12      3  12.0 
   Yang, James    U6       3  12.0
   Huang, Tiger   U12   876  3  11.5 
   Yan, Caroline   FU8      3  11.5 
   Liang, Sabrina  FU10      3  11.0 
   Zhang, Anthony  U12      3  10.5 
   Meng, Alex    U14      3  10.5 
   Liu, Jason    U8       3   9.0 
29-31 Yan, Nathaniel  U10      2.5 10.0 
   Cai, Charlie   U8       2.5 10.0 
   Zhang, Leo    U8       2.5  8.5 
32-38 Li, Leo      U6   585  2  13.0 
   Liang, Sophia   FU12      2  13.0 
   Shi, Calix    U10      2  11.0 
   Batley, Callum  U12      2  11.0 
   Wu, Simon     U10      2  10.0 
   Lau, Serena    FU8      2   9.5 
   Chen, Alan    U10      2   8.5 
39  Li, David     U8       1.5 11.0 
40-42 Fu, Alex     U6       1  11.0 
   Xu, David            1   8.0
   Zhang, Jennifer  FU6      1   7.5 
43-44 Charlton-Dis, Avi U10      0.5  8.5 
   Dong, Olivia   FU10  1000  0.5  7.5

Gentil Knight

Tuesday 7/12/10

Standings
Place Name			Score
 1  Dreyer, Martin  	4.5/5.0    
 2  Blaxall, Craig  	3.5/5.0    
 3=  Lim, Benji 		3.0/5.0
 3=  Li, Luke			3.0/5.0 

Booth Shield

Round 7 Tuesday 30/11/10

No Name		      Result Name   
 1 Booth, A (5)       1:0  Blaxall, C (2)
 2 Janisz, A (4)      0:1  Wu, E (9)   
 3 Spiller, P (3)      1:0  Kolev, H (14) 
 4 Jiang, H (8)      .5:.5  Kolev, S (12) 
 5 van den Bosch, K (16)  1:0  Pan, A (10)  
 6 Ferguson, S (23)     +:-  Plyler, S (6) 
 7 Yao, K (13)       +:-  Lam, B (22)  
 8 Yu, J (15)        0:1  Li, O (19)  
 9 Lee, J (17)       -:-  Chen, A (11) 
10 Chen, C (18)       -:+  Dong, O (24) 
11 Chan, D (21)       1:0  BYE      
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  Li, Luke      NZ    1988 5.5   14.0 20.5  20.0
 2-4 Wu, Eric      NZ    1506 5    18.0 25.5  19.0
   Spiller, Paul    NZ    1922 5    17.5 25.5  17.0
   Booth, Anthony   NZ    1761 5    17.0 24.5  17.0
 5-8 Janisz, Andrew   NZ    1865 4    20.0 28.5  20.5
   Blaxall, Craig   NZ    1949 4    19.5 28.5  19.5
   van den Bosch, Kees NZ    1206 4    19.0 26.0  14.0
   Ferguson, Struan  NZ    844 4    16.0 22.0  12.0
9-11 Jiang, Henry    NZ    1551 3.5   18.5 26.5  14.5
   Kolev, Hristo    NZ    1279 3.5   18.0 25.5  16.5
   Kolev, Stefan    NZ    1416 3.5   18.0 25.0  16.5
12-14 Li, Oliver     NZ    1043 3    16.5 23.0  9.0
   Yao, Keniel     NZ    1280 3    14.0 21.5  9.0
   Pan, Alex      NZ    1496 3    12.0 17.0  12.0
15-18 Lam, Byron     NZ    900 2    18.5 25.5  9.0
   Plyler, Scott    NZ    1673 2    16.5 24.5  13.0
   Dong, Olivia    NZ    571 2    16.0 21.0  5.0
   Yu, Jing      NZ    1253 2    14.5 21.0  8.0
19-22 Chan, Danny     NZ    995 1    18.0 23.5  1.0
   Lee, James     NZ    1170 1    17.5 24.5  6.0
   Chen, Alan     NZ    1435 1    17.5 23.5  7.0
   Benson, Jim     NZ    1650 1     3.0  8.0  3.0
23-24 Chen, Catherin   NZ    1120 0    10.5 16.0  0.0
   Tomas, Garth    NZ    1000 0     2.5 10.0  0.0
Cross Table
No Name      	Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7 
1. Li, Luke      NZ    13:W 8:W 6:W 4:W 2:D 14:W  : 
2. Blaxall, Craig   NZ    14:W 10:+  : 12:W 1:D 4:D 5:L
3. Spiller, Paul    NZ     : 19:+ 11:+ 9:L 16:W 12:W 14:W
4. Janisz, Andrew   NZ    15:W 9:+ 12:W 1:L 14:D 2:D 9:L
5. Booth, Anthony   NZ    16:W 12:L  : 15:W 9:W 19:W 2:W
6. Plyler, Scott    NZ    17:W 11:W 1:L 14:L 12:- 16:- 23:-
7. Benson, Jim     NZ    18:+  : 13:-  :  :  :  : 
8. Jiang, Henry    NZ    19:W 1:L 14:L 16:W 23:W 9:L 12:D
9. Wu, Eric      NZ    20:W 4:- 17:+ 3:W 5:L 8:W 4:W
10. Pan, Alex      NZ    21:W 2:- 16:- 22:- 22:+ 22:W 16:L
11. Chen, Alan     NZ    22:W 6:L 3:- 17:- 17:- 17:- 17:-
12. Kolev, Stefan    NZ    23:W 5:W 4:L 2:L 6:+ 3:L 8:D
13. Yao, Keniel     NZ     1:L 18:+ 7:- 23:- 19:L 24:W 22:+
14. Kolev, Hristo    NZ     2:L 21:W 8:W 6:W 4:D 1:L 3:L
15. Yu, Jing      NZ     4:L 20:- 20:+ 5:L 24:W 23:- 19:L
16. van den Bosch, Kees NZ     5:L 23:W 10:+ 8:L 3:L 6:+ 10:W
17. Lee, James     NZ     6:L 22:W 9:- 11:- 11:- 11:- 11:-
18. Chen, Catherin   NZ     7:- 13:- 22:- 19:- 21:- 21:- 24:-
19. Li, Oliver     NZ     8:L 3:- 21:W 18:- 13:W 5:L 15:W
20. Tomas, Garth    NZ     9:L 15:- 15:-  :  :  :  : 
21. Chan, Danny     NZ    10:L 14:L 19:L 24:L 18:- 18:-  :W
22. Lam, Byron     NZ    11:L 17:L 18:+ 10:+ 10:- 10:L 13:-
23. Ferguson, Struan  NZ    12:L 16:L  :W 13:+ 8:L 15:+ 6:+
24. Dong, Olivia    NZ     :  :  : 21:W 15:L 13:L 18:+

Junior Championship

30/11/10

Standings
Place Name			Score
 1  Bryner Lum		7.5/9.0    
 2=  Richard Jiang		6.0/9.0    
 2=  Qi Le Kong-Lim		6.0/9.0
 2=  Sunny Wang		6.0/9.0 

Sutton Rapid

Round 8 Tuesday 12/10/10

No Name		      Result Name   
 1 CHEN, A (17)       0:1  LI, L (6)   
 2 JIANG, H (9)       0:1  DREYER, M (1) 
 3 LIM, B (2)        1:0  JANISZ, A (10)
 4 WU, E (7)        1:0  YAO, K (20)  
 5 BOOTH, A (13)      0:1  PLYLER, S (5) 
 6 BLAXALL, C (3)      1:0  LI, O (14)  
 7 FERGUSON, S (25)     0:1  PAN, A (12)  
 8 van den BOSCH, K (18)  1:0  DONG, O (26) 
 9 YU, J (15)        1:0  LEE, J (27)  
10 TOMAS, G (24)      0:1  CHEN, C (21) 
11 CHAN, D (22)       1:0  LAM, B (23)  
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  LI, Luke      NZ    1577 7.5   28.5 38.5  34.0
 2  DREYER, Martin   NZ    2259 7    27.0 38.0  32.5
 3  LIM, Ben      NZ    1898 6.5   26.5 35.5  27.5
 4  WU, Eric      NZ    1548 5    23.5 32.5  20.0
 5-6 CHEN, Alan     NZ    1228 4.5   26.5 35.5  25.0
   PLYLER, Scott    NZ    1613 4.5   20.5 26.5  16.0
7-13 YAO, Keniel     NZ    1077 4    27.5 38.0  25.0
   JANISZ, Andrew   NZ    1392 4    25.5 35.5  22.0
   PAN, Alex      NZ    1309 4    25.5 33.5  18.0
   BLAXALL, Craig   NZ    1897 4    23.5 30.5  16.0
   BOOTH, Anthony   NZ    1300 4    23.0 31.5  22.0
   JIANG, Henry    NZ    1406 4    22.0 29.5  17.0
   van den BOSCH, Kees NZ    1192 4    21.0 26.5  16.0
14-15 LI, Oliver     NZ    1250 3.5   22.0 32.0  19.0
   FERGUSON, Struan  NZ    995 3.5   21.0 26.0  15.0
16-18 YU, Jing      NZ    1249 3    21.0 27.0  15.0
   DONG, Olivia    NZ    981 3    20.0 26.5  16.0
   ZHU, Karl      NZ    1343 3     5.5 15.0  6.0
 19  LEE, James     NZ    912 2.5   20.5 26.5  12.0
20-22 TOMAS, Garth    NZ    1000 2    23.5 31.0  12.0
   CHEN, Catherin   NZ    1065 2    21.0 27.0  3.0
   ZHU, Leo      NZ    1541 2     8.0 18.0  5.0
 23  LAM, Byron     NZ    1001 1.5   20.5 26.0  10.0
 24  CHAN, Danny     NZ    1002 1    15.5 21.0  1.0
25-27 SPILLER, Paul    NZ    1876 0     7.5  7.5  0.0
   KOLEV, Hristo    NZ    1149 0     6.5  6.5  0.0
   KOLEV, Stefan    NZ    1238 0     3.0  3.0  0.0
Cross Table
No Name      	Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7  8 
1. DREYER, Martin   NZ     7:W 4:+ 12:W 17:W 6:D 2:D 13:W 9:W
2. LIM, Ben      NZ     8:W 6:L 24:W 12:W 17:W 1:D 20:W 10:W
3. BLAXALL, Craig   NZ     9:W 10:L 20:L 18:W  :  : 15:W 14:W
4. SPILLER, Paul    NZ     :  1:-  :  :  :  :  :  : 
5. PLYLER, Scott    NZ    10:L 8:L 21:+ 25:W 9:D 14:L 27:W 13:W
6. LI, Luke      NZ    11:W 2:W 14:W 20:W 1:D 13:W 7:W 17:W
7. WU, Eric      NZ     1:L 9:W 26:L 27:W 24:W 10:W 6:L 20:W
8. ZHU, Leo      NZ     2:L 5:W 18:W 13:L  :  :  :  : 
9. JIANG, Henry    NZ     3:L 7:L 22:W 26:W 5:D 24:W 17:D 1:L
10. JANISZ, Andrew   NZ     5:W 3:W 17:L 14:W 20:L 7:L 18:W 2:L
11. ZHU, Karl      NZ     6:L 21:W 27:W 15:W  :  :  :  : 
12. PAN, Alex      NZ    19:+ 18:W 1:L 2:L  :  : 24:W 25:W
13. BOOTH, Anthony   NZ    20:L 22:W 23:+ 8:W 26:W 6:L 1:L 5:L
14. LI, Oliver     NZ    21:W 26:W 6:L 10:L 18:L 5:W 25:D 3:L
15. YU, Jing      NZ    22:W 20:L 25:W 11:L  :  :  3:L 27:W
16. KOLEV, Stefan    NZ    23:- 24:-  :  :  :  :  :  : 
17. CHEN, Alan     NZ    24:W 23:W 10:W 1:L 2:L 20:W 9:D 6:L
18. van den BOSCH, Kees NZ    25:W 12:L 8:L 3:L 14:W 23:W 10:L 26:W
19. KOLEV, Hristo    NZ    12:- 25:-  :  :  :  :  :  : 
20. YAO, Keniel     NZ    13:W 15:W 3:W 6:L 10:W 17:L 2:L 7:L
21. CHEN, Catherin   NZ    14:L 11:L 5:-  :  :  : 22:W 24:W
22. CHAN, Danny     NZ    15:L 13:L 9:L 24:L 25:L 27:L 21:L 23:W
23. LAM, Byron     NZ    16:+ 17:L 13:-  : 27:D 18:L 26:L 22:L
24. TOMAS, Garth    NZ    17:L 16:+ 2:L 22:W 7:L 9:L 12:L 21:L
25. FERGUSON, Struan  NZ    18:L 19:+ 15:L 5:L 22:W 26:W 14:D 12:L
26. DONG, Olivia    NZ    27:W 14:L 7:W 9:L 13:L 25:L 23:W 18:L
27. LEE, James     NZ    26:L  :W 11:L 7:L 23:D 22:W 5:L 15:L

Club Reserve

Round 9 Tuesday 31/08/10

No Name		      Result Name   
 1 LEE, J (10)       0:1  ZHU, K (4)  
 2 KOLEV, H (6)       0:1  ZHU, L (2)  
 3 LI, L (1)        1:0  LI, O (12)  
 4 van den BOSCH, K (9)   1:0  YAO, K (5)  
 5 YU, J (7)        +:-  CHEN, C (11) 
 6 PAN, A (3)        +:-  MASANI, B (8)
 7 FERGUSON, S (15)     0:1  TOMAS, G (13)
 8 DONG, O (14)       1:0  BYE     
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  ZHU, Karl      NZ    1495 7    30.5 39.0  32.0
 2  LI, Luke      NZ    1988 6    28.5 36.0  21.0
 3-5 KOLEV, Hristo    NZ    1279 5.5   33.5 41.5  32.0
   ZHU, Leo      NZ    1597 5.5   32.0 41.5  24.5
   LEE, James     NZ    1170 5.5   30.5 39.5  26.5
 6-8 van den BOSCH, Kees NZ    1206 5    32.0 41.5  26.0
   YU, Jing      NZ    1253 5    30.5 39.0  22.0
   PAN, Alex      NZ    1496 5    30.0 38.0  24.0
9-10 FERGUSON, Struan  NZ    844 4    32.0 40.0  23.0
   YAO, Keniel     NZ    1280 4    27.5 35.0  17.0
 11  LI, Oliver     NZ    1043 3.5   28.5 35.5  17.0
12-13 CHEN, Catherin   NZ    1120 3    28.5 36.5  13.0
   DONG, Olivia    NZ    978 3    28.0 36.0  15.0
14-15 TOMAS, Garth    NZ    1000 2    26.5 34.5  3.0
   MASANI, Bahman   NZ    1250 2    26.0 33.5  13.0
Cross Table
No Name      	Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1. LI, Luke      NZ     :  :  : 13:W 7:W 14:W 3:W 2:+ 12:W
2. ZHU, Leo      NZ     :  9:D 15:W 4:D 10:D 5:W 7:W 1:- 6:W
3. PAN, Alex      NZ     : 10:W 12:W 9:W 6:L 15:- 1:L 11:W 8:+
4. ZHU, Karl      NZ     : 11:W 14:W 2:D 9:W 6:+ 15:W 6:D 10:W
5. YAO, Keniel     NZ     6:L 12:L 13:W 15:L  :W 2:L 8:+ 14:W 9:L
6. KOLEV, Hristo    NZ     5:W 13:W 9:L 7:W 3:W 4:-  :W 4:D 2:L
7. YU, Jing      NZ     : 14:W 10:W 6:L 1:L 12:W 2:L 8:+ 11:+
8. MASANI, Bahman   NZ     :  : 11:W 14:W 15:L 9:- 5:- 7:- 3:-
9. van den BOSCH, Kees NZ    15:W 2:D 6:W 3:L 4:L 8:+ 10:L 12:D 5:W
10. LEE, James     NZ    11:W 3:L 7:L 12:W 2:D  :W 9:W 15:W 4:L
11. CHEN, Catherin   NZ    10:L 4:L 8:L  :W 12:L 13:W 14:+ 3:L 7:-
12. LI, Oliver     NZ     :  5:W 3:L 10:L 11:W 7:L 13:W 9:D 1:L
13. TOMAS, Garth    NZ     :  6:L 5:L 1:L 14:L 11:L 12:L  :W 15:W
14. DONG, Olivia    NZ     :W 7:L 4:L 8:L 13:W 1:L 11:- 5:L  :W
15. FERGUSON, Struan  NZ     9:L  :W 2:L 5:W 8:W 3:+ 4:L 10:L 13:L

Club Championship

Round 9 Tuesday 31/08/10

No Name		      Result Name
 1 JANISZ, A (2)  	  .5:.5  SPILLER, P (4)
 2 LIM, B (1)    	  1:0  BOOTH, A (5) 
 3 BLAXALL, C (3)  	  1:0  KOLEV, S (9) 
 4 WU, E (8)     	  1:0  PLYLER, S (6) 
 5 CHEN, A (10)   	  0:1  JIANG, H (7) 
Standings
Place Name      	 Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
 1  JANISZ, Andrew 	 NZ    1965 7.5  21.25  6
 2  SPILLER, Paul 	 NZ    1922 6.5  22.75  5
 3-4 LIM, Ben    	 NZ    2041 5   13.75  4
   BLAXALL, Craig 	 NZ    1949 5   13.75  4
 5  WU, Eric    	 NZ    1506 4   12.00  3
 6  JIANG, Henry  	 NZ    1551 3.5  8.50  2
 7-8 PLYLER, Scott 	 NZ    1673 3   8.25  1
   KOLEV, Stefan 	 NZ    1451 3   8.00  3
 9  BOOTH, Anthony 	 NZ    1761 2   7.75  1
 10  CHEN, Alan   	 NZ    1435 0.5  2.00  0

Fairhurst Pawn

Round 7 Tuesday 15/06/10

No Name		      Result Name   
 1 Yee, S (2)        0:1  Li, L (7)   
 2 Spiller, P (5)      1:0  Blaxall, C (4) 
 3 Lim, B (1)        1:0  Booth, A (6)  
 4 Janisz, A (3)      1:0  MacLeod, H (8) 
 5 Zhu, L (13)       1:0  Kolev, H (23) 
 6 Plyler, S (9)      1:0  Yu, J (21)   
 7 Van Den Bosch, K (20)  .5:.5  Zhu, K (12)  
 8 Qiu, K (22)       -:+  Kolev, S (17) 
 9 Wu, E (14)        1:0  Antonio, A (25)
10 Jiang, H (11)      1:0  Li, O (24)   
11 Pan-1, A (15)      1:0  Dong, O (27)  
12 Yao, K (18)       .5:.5  Chen, A (16)  
13 Ang, A (28)       1:0  Lee, J (19)  
14 Ferguson, S (26)     1:0  BYE      
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  Li, Luke      NZL    1776 6.5   22.5 31.0  26.5
 2  Lim, Benji     NZL    2051 5.5   21.0 30.5  24.5
 3-5 Blaxall, Craig   NZL    1964 5    23.5 32.5  22.0
   Spiller, Paul    NZL    1935 5    21.0 29.5  21.0
   Janisz, Andrew   NZL    1976 5    18.5 26.0  19.0
6-13 MacLeod, Hugh    NZL    1707 4    22.0 30.0  19.0
   Yee, Stanley    NZL    2011 4    20.5 30.0  20.0
   Booth, Anthony   NZL    1778 4    19.0 28.0  17.0
   Zhu, Leo      NZL    1524 4    19.0 26.0  17.0
   Plyler, Scott    NZL    1691 4    17.0 24.5  15.0
   Benson, Jim     NZL    1600 4    17.0 24.5  14.0
   Wu, Eric      NZL    1500 4    16.5 25.0  14.0
   Kolev, Stefan    NZL    1436 4    14.0 21.0  12.0
14-16 Van Den Bosch, Kees NZL    1217 3.5   18.5 25.5  14.5
   Kolev, Hristo    NZL    1148 3.5   17.5 25.0  14.0
   Zhu, Karl      NZL    1529 3.5   16.0 21.5  14.5
17-20 Yu, Jing      NZL    1200 3    17.0 26.0  11.5
   Pan-1, Alex     NZL    1498 3    16.0 23.5  10.0
   Qiu, Katy      NZL    1183 3    15.5 20.0  12.0
   Jiang, Henry    NZL    1540 3    14.0 21.0  13.0
21-23 Chen, Alan     NZL    1460 2.5   17.5 24.0  10.0
   Antonio, Angelito  NZL    1000 2.5   16.0 22.5  10.5
   Ang, Alphaeus    NZL    600 2.5   14.0 18.5  7.0
24-27 Li, Oliver     NZL    1091 2    15.5 20.5  7.0
   Lee, James     NZL    1263 2    15.0 20.5  8.0
   Yao, Keniel     NZL    1291 2    14.0 21.0  7.0
   Dong, Olivia    NZL    820 2    14.0 18.5  7.0
 28  Ferguson, Struan  NZL    885 1    12.5 18.0  1.0
Cross Table
No Name      	Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7 
1. Lim, Benji     NZL    15:W 8:W 10:W 2:W 7:D 4:L 6:W
2. Yee, Stanley    NZL    16:W 9:W 5:W 1:L 8:- 8:W 7:L
3. Janisz, Andrew   NZL    17:W 10:L 14:W 20:W 4:L 12:W 8:W
4. Blaxall, Craig   NZL    18:W 11:W 7:L 13:W 3:W 1:W 5:L
5. Spiller, Paul    NZL    19:W 12:W 2:L 10:W 23:W 7:L 4:W
6. Booth, Anthony   NZL    20:W 13:L 15:W 7:L 14:W 22:W 1:L
7. Li, Luke      NZL    21:W 14:W 4:W 6:W 1:D 5:W 2:W
8. MacLeod, Hugh    NZL    22:W 1:L 13:W 9:+ 2:+ 2:L 3:L
9. Plyler, Scott    NZL    23:W 2:L 17:W 8:- 13:L 16:+ 21:W
10. Benson, Jim     NZL    24:W 3:W 1:L 5:L 16:W 13:W  : 
11. Jiang, Henry    NZL    25:W 4:L 19:W 23:L 20:- 21:- 24:W
12. Zhu, Karl      NZL    26:W 5:L 20:- 25:W 21:+ 3:L 20:D
13. Zhu, Leo      NZL    27:W 6:W 8:L 4:L 9:W 10:L 23:W
14. Wu, Eric      NZL    28:W 7:L 3:L 19:W 6:L 24:W 25:W
15. Pan-1, Alex     NZL    1:L 22:W 6:L 21:L 25:+ 17:- 27:W
16. Chen, Alan     NZL    2:L 23:D 25:D 27:W 10:L 9:- 18:D
17. Kolev, Stefan    NZL    3:L 24:W 9:L 22:- 27:W 15:+ 22:+
18. Yao, Keniel     NZL    4:L 25:L 21:D 28:W 22:- 19:L 16:D
19. Lee, James     NZL    5:L 26:W 11:L 14:L 24:L 18:W 28:L
20. Van Den Bosch, Kees NZL    6:L 27:W 12:+ 3:L 11:+ 23:L 12:D
21. Yu, Jing      NZL    7:L 28:D 18:D 15:W 12:- 11:+ 9:L
22. Qiu, Katy      NZL    8:L 15:L 26:W 17:+ 18:+ 6:L 17:-
23. Kolev, Hristo    NZL    9:L 16:D 28:W 11:W 5:L 20:W 13:L
24. Li, Oliver     NZL    10:L 17:L 27:L 26:W 19:W 14:L 11:L
25. Antonio, Angelito  NZL    11:L 18:W 16:D 12:L 15:- 28:W 14:L
26. Ferguson, Struan  NZL    12:L 19:L 22:L 24:L 28:L 27:L  :W
27. Dong, Olivia    NZL    13:L 20:L 24:W 16:L 17:L 26:W 15:L
28. Ang, Alphaeus    NZL    14:L 21:D 23:L 18:L 26:W 25:L 19:W

Allegro Rapid

Round 8 Tuesday 27/04/10

No Name		  	  Result Name   
 1 Li, L (7)        0:1  Blaxall, C (3)
 2 Yee, S (4)        1:0  Wu, E (20)  
 3 Benson, J (9)      0:1  Lim, B (2)  
 4 Morten, Peter (15)    1:0  Booth, A (11) 
 5 van den Bosch, K (13)  0:1  Janisz, A (5) 
 6 Li, O (17)        0:1  Pan-1, A (12) 
 7 Zhu, K (10)       1:0  Yao, K (22)  
 8 Morten, Paul (6)     1:0  Dong, O (23) 
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2 Yee, Stanley    NZL    1802 7    27.5 38.5  34.0
   Blaxall, Craig   NZL    1854 7    27.5 36.5  32.0
 3  Lim, Benji     NZL    1867 6.5   28.5 39.0  29.0
 4-6 Morten, Peter    NZL    1233 5    23.0 32.0  24.0
   Li, Luke      NZL    1618 5    22.5 30.0  22.0
   Janisz, Andrew   NZL    1700 5    22.0 31.0  20.0
 7-8 Wu, Eric      NZL    1000 4.5   26.5 36.0  22.5
   Pan-1, Alex     NZL    1277 4.5   24.0 31.5  19.0
9-11 Benson, Jim     NZL    1562 4    27.0 36.5  22.0
   Booth, Anthony   NZL    1393 4    25.5 34.5  21.0
   Zhu, Karl      NZL    1409 4    19.5 27.0  17.0
12-14 Spiller, Paul    NZL    1920 3.5   22.5 32.0  15.0
   Li, Oliver     NZL    1200 3.5   22.0 28.5  15.5
   van den Bosch, Kees NZL    1271 3.5   22.0 27.0  11.5
15-17 Zhu, Leo      NZL    1605 3    21.5 30.5  14.0
   Chen, Alan     NZL    1214 3    18.5 28.0  12.0
   Kolev, Hristo    NZL    1071 3    18.0 25.5  12.0
18-19 Yao, Keniel     NZL    1000 2.5   21.0 26.0  8.5
   Kolev, Stefan    NZL    1233 2.5   20.5 29.5  12.5
20-21 Morten, Paul    NZL    1669 2    23.5 31.0  8.0
   Chen, Catherin   NZL    1079 2    19.0 24.5  7.0
 22  Dong, Olivia    NZL    969 1    18.5 25.5  7.0
 23  Lee, James     NZL    1000 0     7.0 13.5  0.0
Cross Table
No Name      	Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7  8 
1. Spiller, Paul    NZL    13:W 7:W 4:L 12:W 2:D 3:L  :  : 
2. Lim, Benji     NZL    14:W 8:W 20:W 3:L 1:D 5:W 4:W 9:W
3. Blaxall, Craig   NZL    6:W 10:W 11:W 2:W 4:L 1:W 15:W 7:W
4. Yee, Stanley    NZL    16:W 12:W 1:W 8:W 3:W 9:W 2:L 20:W
5. Janisz, Andrew   NZL    17:W 11:L 12:L 18:W 15:W 2:L 16:+ 13:W
6. Morten, Paul    NZL    3:L 17:W  :  :  :  :  : 23:W
7. Li, Luke      NZL    18:W 1:L 14:L 23:W 20:W 19:W 9:W 3:L
8. Zhu, Leo      NZL    19:W 2:L 15:W 4:L 17:L 22:W 11:-  : 
9. Benson, Jim     NZL    20:L 18:W 16:W 10:W 11:W 4:L 7:L 2:L
10. Zhu, Karl      NZL    21:W 3:L 23:W 9:L 19:L 15:L 18:+ 22:W
11. Booth, Anthony   NZL    22:W 5:W 3:L 20:D 9:L 16:D 8:+ 15:L
12. Pan-1, Alex     NZL    23:W 4:L 5:W 1:L 14:D 20:L 19:+ 17:W
13. van den Bosch, Kees NZL    1:L 20:L 19:L 22:D 23:W  :W 14:+ 5:L
14. Kolev, Stefan    NZL    2:L 19:W 7:W 15:L 12:D 17:L 13:-  : 
15. Morten, Peter    NZL     :W 22:W 8:L 14:W 5:L 10:W 3:L 11:W
16. Chen, Alan     NZL    4:L 21:W 9:L 17:D 18:W 11:D 5:-  : 
17. Li, Oliver     NZL    5:L 6:L 22:W 16:D 8:W 14:W 20:L 12:L
18. Chen, Catherin   NZL    7:L 9:L 21:+ 5:L 16:L 23:W 10:-  : 
19. Kolev, Hristo    NZL    8:L 14:L 13:W 21:+ 10:W 7:L 12:-  : 
20. Wu, Eric      NZL    9:W 13:W 2:L 11:D 7:L 12:W 17:W 4:L
21. Lee, James     NZL    10:L 16:L 18:- 19:-  :  :  :  : 
22. Yao, Keniel     NZL    11:L 15:L 17:L 13:D  :W 8:L 23:W 10:L
23. Dong, Olivia    NZL    12:L  :W 10:L 7:L 13:L 18:L 22:L 6:L

Juniors vs Seniors Challenge Night

Tuesday 30/03/10

No Name			Colour	 Result	Colour	  Name  
 1 Stan	Yee		W	1  -  0	B	 1 Luke Li		
 2 Andrew Janisz	B	0  -	1	W	 2 Henry Jiang 		
 3 Tony Booth		W	0  -	1	B	 3 Leo Zhu		
 4 Paul Morten		B	0.5 -	0.5	W	 4 Karl Zhu		
 5 Jim Benson 		W	1  -	0	B	 5 Alex Pan 
 6 Stefan Kolev 	B	1  -	0	W	 6 Alan Chen	 		
 7 Eric Wu 	    W	1  -	0	B	 7 Keniel Yao 	
 8 Peter Morten	 	B	0  -	1	W	 8 James Lee		
 9 Kees van den Bosch 	W	0  -	1	B	 9 Hristo Kolev 	
10 Struan Ferguson 	B	0  -	1	W	10 Oliver Li		
11 Kelvin Jin	    W	1  -	0	B	11 Katy Qiu	
12 Andrew Hu	    B	0  -	1	W	12 Olivia Dong
13 Kevin Shen      W    0  -  1    B    13 Catherin Chen
14 Jing Yu       B    1  -  0    W    14 Richard Jiang 
			 Total 6.5 - 	7.5					

Latvian A Grade

Sunday 21/03/10

No Name		   	  Result Name   
 1 GAWAIN JONES   [4.5]  1:0  EDWARD TANOI   [3.5]
 2 PAUL GARBETT   [4]   1:0  MIKE STEADMAN  [4] 
 3 GINO THORNTON  [3]   1:0  BOB SMITH    [3.5]
 4 ANTONIO KRSTEV  [3]   0:1  LEONARD MCLAREN [3] 
 5 MARIO KRSTEV   [3]   0:1  JOHN DUNEAS   [3] 
 6 DANIEL RUNCAN  [2.5]  1:0  LINDSAY CORNFORD [2.5]
 7 HELEN MILLIGAN  [2]   0:1  HILTON BENNETT  [2.5]
 8 JEREMY BROWNE  [2]   1:0  BEN LIM     [2] 
 9 BERT VAN DER LEE [2]   0:1  HANS GAO     [2] 
10 RICHARD TAYLOR  [2]   1:0  HELMUT MARCO   [2] 
11 PETER STUART   [1.5]  1:0  K. WILLIAM LYNN [1] 
12 CALEB WRIGHT   [1.5]  1:0  BYE          
Standings
Place Name       Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  JONES, GAWAIN        2556 OS  5.5 
 2  GARBETT, PAUL        2289 NS  5  
 3-6 STEADMAN, MIKE       2223 ACC 4  
   DUNEAS, JOHN        2088 MM  4  
   THORNTON, GINO       2195 NS  4  
   MCLAREN, LEONARD      2166 HP  4  
7-10 RUNCAN, DANIEL       1937 WT  3.5 
   SMITH, BOB         2221 WT  3.5 
   TANOI, EDWARD        1880 ACC 3.5 
   BENNETT, HILTON       1914 HA  3.5 
11-15 KRSTEV, ANTONIO       2073 NS  3  
   BROWNE, JEREMY       2037 NS  3  
   KRSTEV, MARIO        2084 NS  3  
   TAYLOR, RICHARD       1894 ACC 3  
   GAO, HANS          1754 PAP 3  
16-18 CORNFORD, LINDSAY      1947 ACC 2.5 
   WRIGHT, CALEB        1779 MM  2.5 
   STUART, PETER        2039 NS  2.5 
19-22 MARCO, HELMUT        1923 MM  2  
   VAN DER LEE, BERT      1930 MM  2  
   MILLIGAN, HELEN       1931 NS  2  
   LIM, BEN          1887 HP  2  
 23  LYNN, K. WILLIAM      1723 HA  1  
Cross Table
No Name      Code  Loc Club Score  1  2  3  4  5  6 
1. JONES, G    9000  2556 OS  5.5  12:W 7:W 5:W 3:W 2:D 20:W
2. GARBETT, P   3002  2289 NS  5   13:D 11:W 17:W 5:W 1:D 3:W
3. STEADMAN, M  3201  2223 ACC 4   14:W 8:W 9:W 1:L 7:W 2:L
4. SMITH, B    3088  2221 WT  3.5  15:W 9:L 13:W 18:W 20:D 5:L
5. THORNTON, G  5620  2195 NS  4   16:W 23:W 1:L 2:L 18:W 4:W
6. MCLAREN, L   3314  2166 HP  4   17:D 13:L 12:D 16:W 8:W 9:W
7. DUNEAS, J   7039  2088 MM  4   18:W 1:L 19:W 9:W 3:L 8:W
8. KRSTEV, M   5776  2084 NS  3   19:W 3:L 21:W 22:W 6:L 7:L
9. KRSTEV, A   5104  2073 NS  3   20:W 4:W 3:L 7:L 22:W 6:L
10. STUART, P   3005  2039 NS  2.5  21:D 17:D 22:L 19:D 13:L 23:W
11. BROWNE, J   5645  2037 NS  3   22:W 2:L 20:L 17:L  :W 19:W
12. CORNFORD, L  3023  1947 ACC 2.5  1:L 21:D 6:D 23:W 17:D 13:L
13. RUNCAN, D   7963  1937 WT  3.5  2:D 6:W 4:L 20:L 10:W 12:W
14. MILLIGAN, H  6468  1931 NS  2   3:L 18:L 15:W 21:D 19:D 17:L
15. VAN DER LEE, B 5671  1930 MM  2   4:L 20:L 14:L  :W 21:W 22:L
16. MARCO, H    5748  1923 MM  2   5:L 19:L  :W 6:L 23:W 18:L
17. BENNETT, H   3089  1914 HA  3.5  6:D 10:D 2:L 11:W 12:D 14:W
18. TAYLOR, R   3339  1894 ACC 3   7:L 14:W 23:W 4:L 5:L 16:W
19. LIM, B     4124  1887 HP  2   8:L 16:W 7:L 10:D 14:D 11:L
20. TANOI, E    6627  1880 ACC 3.5  9:L 15:W 11:W 13:W 4:D 1:L
21. WRIGHT, C   5047  1779 MM  2.5  10:D 12:D 8:L 14:D 15:L  :W
22. GAO, H     7004  1754 PAP 3   11:L  :W 10:W 8:L 9:L 15:W
23. LYNN, K    3032  1723 HA  1    :W 5:L 18:L 12:L 16:L 10:L

Latvian B Grade

Sunday 21/03/10

No Name		   	  Result Name   
 1 GEORGE CHEN   [4.5]  .5:.5  JAMES KENNEDY [5] 
 2 PHILIP MUKKATTU [4]   0:1  NEIL CRUDEN  [3.5]
 3 LUKE LI     [3.5]  .5:.5  WILLIAM LI  [3.5]
 4 JIM CATER    [3]   0:1  SHARON WU   [3] 
 5 LEONIDES GUICO [3]   1:0  DON EADE   [3] 
 6 ATANAS ALIPIEV [3]   1:0  IAN KENNEDY  [3] 
 7 THOMAS GOTHORP [2.5]  0:1  BOB MITCHELL [2.5]
 8 LEO ZHU     [2]   1:0  SHIRLEY WU  [2.5]
 9 SIMON LYALL   [2.5]  0:1  CHANG ZHAI  [2] 
10 SEAN TANG    [2]   0:1  MICHAEL BUDD [1.5]
11 KARL ZHU    [1.5]  0:1  GARY JUDKINS [1.5]
12 WILLIAM ZHANG  [1.5]  1:0  NEIL SONNEKUS [0] 
13 DAVID TAYLOR  [1]   0:1  WINSTON YAO  [1] 
Standings
Place Name       Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  KENNEDY, JAMES       1294 HA  5.5 
 2  CHEN, GEORGE        1362 AC  5  
 3  CRUDEN, NEIL        1645 ACC 4.5 
 4-9 LI, WILLIAM        1590 ACC 4  
   WU, SHARON         1648 AC  4  
   GUICO, LEONIDES      1632   4  
   ALIPIEV, ATANAS      1510 NS  4  
   MUKKATTU, PHILIP      1544 ACC 4  
   LI, LUKE          1618 HP  4  
 10  MITCHELL, BOB       1639 NS  3.5 
11-15 KENNEDY, IAN        1365 HA  3  
   EADE, DON         1613 ACC 3  
   CATER, JIM         1631 WT  3  
   ZHAI, CHANG        1435 HA  3  
   ZHU, LEO          1605 HP  3  
16-21 BUDD, MICHAEL       1466 XXX 2.5 
   LYALL, SIMON        1426 ACC 2.5 
   JUDKINS, GARY       1361 HA  2.5 
   GOTHORP, THOMAS      1523 MM  2.5 
   WU, SHIRLEY        1598 AC  2.5 
   ZHANG, WILLIAM       1468 NS  2.5 
22-23 TANG, SEAN         1319 ACC 2  
   YAO, WINSTON        1510 NS  2  
 24  ZHU, KARL         1409 HP  1.5 
 25  TAYLOR, DAVID       1447 PAP 1  
26-30 SONNEKUS, NEIL       1400 XXX 0  
   MCLEOD, HUGH        1562 AC  0  
   TSOI, NICOLE        1478 WT  0  
   ZHANG, PAUL        1468 ACC 0  
   ZHANG, LEO         1344 ACC 0  
Cross Table
No Name    Code  Loc Club Score  1  2  3  4  5  6 
1. WU, S    5925  1648 AC  4   14:L 10:L 20:W 15:W 8:W 5:W
2. CRUDEN, N  4239  1645 ACC 4.5  15:W 9:W 5:W 30:L 26:D 12:W
3. MITCHELL, B 3407  1639 NS  3.5  17:W 12:W 26:L 10:L 22:D 13:W
4. GUICO, L  7818  1632   4   19:W 30:L 25:L 23:W 21:W 7:W
5. CATER, J  3117  1631 WT  3   20:W 14:W 2:L 29:W 12:L 1:L
6. LI, L    7155  1618 HP  4   21:D 23:D 19:W 7:W 25:D 10:D
7. EADE, D   5070  1613 ACC 3   22:W 26:L 14:W 6:L 29:W 4:L
8. ZHU, L   6992  1605 HP  3   23:D 25:L 27:W 21:D 1:L 9:W
9. WU, S    5915  1598 AC  2.5  24:W 2:L 29:L 22:D 17:W 8:L
10. LI, W    6203  1590 ACC 4   25:D 1:W 21:W 3:W 30:L 6:D
11. MCLEOD, H  7100  1562 AC  0   26:-  :  :  :  :  : 
12. MUKKATTU, P 6743  1544 ACC 4   27:W 3:L 23:W 13:W 5:W 2:L
13. GOTHORP, T 5112  1523 MM  2.5  29:L 20:W 22:D 12:L 15:W 3:L
14. ALIPIEV, A 6583  1510 NS  4   1:W 5:L 7:L 19:W 27:W 25:W
15. YAO, W   6745  1510 NS  2   2:L 22:L 24:W 1:L 13:L 20:W
16. TSOI, N   6078  1478 WT  0    :L  :  :  :  :  : 
17. ZHANG, W  722  1468 NS  2.5  3:L 27:D 30:L 20:W 9:L 24:W
18. ZHANG, P  7072  1468 ACC 0    :L  :  :  :  :  : 
19. BUDD, M   7811  1466 XXX 2.5  4:L 24:W 6:L 14:L 23:D 29:W
20. TAYLOR, D  6340  1447 PAP 1   5:L 13:L 1:L 17:L 24:W 15:L
21. ZHAI, C   6134  1435 HA  3   6:D 29:W 10:L 8:D 4:L 22:W
22. LYALL, S  7189  1426 ACC 2.5  7:L 15:W 13:D 9:D 3:D 21:L
23. ZHU, K   6993  1409 HP  1.5  8:D 6:D 12:L 4:L 19:D 27:L
24. SONNEKUS, N 9000  1400 XXX 0   9:L 19:L 15:L 27:L 20:L 17:L
25. KENNEDY, I 7168  1365 HA  3   10:D 8:W 4:W 26:L 6:D 14:L
26. CHEN, G   6695  1362 AC  5   11:+ 7:W 3:W 25:W 2:D 30:D
27. JUDKINS, G 4742  1361 HA  2.5  12:L 17:D 8:L 24:W 14:L 23:W
28. ZHANG, L  6232  1344 ACC 0    :L  :  :  :  :  : 
29. TANG, S   7110  1319 ACC 2   13:W 21:L 9:W 5:L 7:L 19:L
30. KENNEDY, J 6193  1294 HA  5.5   :W 4:W 17:W 2:W 10:W 26:D

Latvian C Grade

Sunday 21/03/10

No Name		   	 Result Name   
 1 HENRY JIANG  [4]   .5:.5  MARCUS ROCKEL   [4] 
 2 JOE SAPETO   [3.5]  0:1  SCOTT YANG     [4] 
 3 ALAN SHI    [3]   0:1  JIAPENG LI     [3.5]
 4 JOHNSON CHEN  [3]   0:1  AJIT PENDHARKAR  [3] 
 5 ANDREW LI   [2.5]  0:1  CATHY FAN     [2.5]
 6 TONY BOOTH   [2]   0:1  DAVID RONG     [2] 
 7 WEIWEI LIN   [2]   0:1  ALEXANDER ALAPIEV [2] 
 8 GREG GREIGHTON [1]   1:0  KEES VAN DEN BOSCH [2] 
 9 JOHN MCRAE   [2]   1:0  BYE           
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  YANG, SCOTT          1373 WT  5  
 2-4 ROCKEL, MARCUS        1393 XXX 4.5 
   LI, JIAPENG          1294 ACC 4.5 
   JIANG, HENRY         1356 HP  4.5 
 5  PENDHARKAR, AJIT       1000 ACC 4  
 6-7 FAN, CATHY          1075 ACC 3.5 
   SAPETO, JOE          1292 PT  3.5 
8-12 SHI, ALAN           7071   3  
   CHEN, JOHNSON         1163 ACC 3  
   MCRAE, JOHN          1186 PT  3  
   ALAPIEV, ALEXANDER      1276   3  
   RONG, DAVID          1320 NS  3  
 13  LI, ANDREW          1277 ACC 2.5 
14-17 LIN, WEIWEI          1000 XXX 2  
   VAN DEN BOSCH, KEES      1271 HP  2  
   GREIGHTON, GREG        1000 PAP 2  
   BOOTH, TONY          1393 HP  2  
18-19 CHEN, THOMAS         1365 WT  0  
   ZHU, WILLIAM         1096 HA  0  
Cross Table
No Name       Code  Loc Club Score  1  2  3  4  5  6 
1. SHI, A      7071  1014   3   10:W 11:W 4:W 3:L 6:L 8:L
2. BOOTH, T     3259  1393 HP  2   11:L 10:D 13:W 12:L 16:D 7:L
3. ROCKEL, M    9000  1393 XXX 4.5  12:W 14:W 19:W 1:W 4:L 6:D
4. YANG, S     7338  1373 WT  5   13:W 18:W 1:L 16:W 3:W 9:W
5. CHEN, T     6585  1365 WT  0    :L  :  :  :  :  : 
6. JIANG, H     7133  1356 HP  4.5  14:L 12:W 17:W 19:W 1:W 3:D
7. RONG, D     7114  1320 NS  3   16:L 13:L 10:L  :W 17:W 2:W
8. LI, J      6289  1294 ACC 4.5  18:L 19:L 14:W 9:D 10:W 1:W
9. SAPETO, J    7292  1292 PT  3.5  17:W 16:L 18:W 8:D 13:W 4:L
10. LI, A      9004  1277 ACC 2.5  1:L 2:D 7:W 11:W 8:L 16:L
11. ALAPIEV, A    6593  1276   3   2:W 1:L 16:W 10:L 14:L 18:W
12. VAN DEN BOSCH, K 4668  1271 HP  2   3:L 6:L  :W 2:W 19:L 17:L
13. MCRAE, J     3532  1186 PT  3   4:L 7:W 2:L 17:W 9:L  :W
14. CHEN, J     7233  1163 ACC 3   6:W 3:L 8:L 18:W 11:W 19:L
15. ZHU, W      7832  1096 HA  0    :L  :  :  :  :  : 
16. FAN, C      7026  1075 ACC 3.5  7:W 9:W 11:L 4:L 2:D 10:W
17. GREIGHTON, G   9001  1000 PAP 2   9:L  :W 6:L 13:L 7:L 12:W
18. LIN, W      9002  1000 XXX 2   8:L 4:L 9:L 14:L  :W 11:L
19. PENDHARKAR, A  8001  1000 ACC 4    :  8:W 3:L 6:L 12:W 14:W

Latvian D Grade

Sunday 21/03/10

No Name		   	 Result Name   
 1 ALLEN FAN   [4]   1:0  JING YU     [5] 
 2 RICHARD JIANG [3]   1:0  JAGMOHAN SINGH  [4] 
 3 CEDRIC GUICO  [3]   0:1  LEO ZHANG    [3] 
 4 SATNAM SINGH  [3]   0:1  OLIVIA DONG   [3] 
 5 KELVIN JIN   [3]   0:1  JOSEPH CHEN   [3] 
 6 JENNIFER CHEN [3]   0:1  MATTHEW SHEWAN  [3] 
 7 ARVIN LIM   [2]   1:0  ERIC HAN     [3] 
 8 BASANT SINGH  [2]   0:1  LEO XIONG    [2] 
 9 DANIEL GONG  [2]   0:1  BRIAN QI     [2] 
10 RODNEY LI   [2]   1:0  JORDAN SIM-SMITH [1] 
11 ZACHARY WATSON [1]   0:1  ALEX JACKSON   [1] 
12 ZACHARY WONG  [1]   1:0  BYE          
Standings
Place Name         Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2 YU, JING            1261 HP  5  
   FAN, ALLEN           839 ACC 5  
 3-8 DONG, OLIVIA          969 HP  4  
   SINGH, JAGMOHAN        788 PT  4  
   JIANG, RICHARD         1032 HP  4  
   CHEN, JOSEPH          800 HA  4  
   ZHANG, LEO           800    4  
   SHEWAN, MATTHEW        800 HA  4  
9-17 SINGH, SATNAM         778 PT  3  
   JIN, KELVIN          795 HP  3  
   HAN, ERIC           725 CM  3  
   GUICO, CEDRIC         1074   3  
   LIM, ARVIN           918 HP  3  
   LI, RODNEY           596 NS  3  
   XIONG, LEO           867 HA  3  
   QI, BRIAN           754 XXX 3  
   CHEN, JENNIFER         581 ACC 3  
18-21 SINGH, BASANT         740 PT  2  
   GONG, DANIEL          839 XXX 2  
   WONG, ZACHARY         800 HP  2  
   JACKSON, ALEX         800 HA  2  
22-23 WATSON, ZACHARY        800 HA  1  
   SIM-SMITH, JORDAN       900 HP  1  
24-37 SHI, ALAN           1014 XXX 0  
   PENDHARKAR, AJIT        800 ACC 0  
   ZENG, DEMING          1074 XXX 0  
   ZHU, CRYSTAL          989 NS  0  
   ZHU, MARTIN          989 NS  0  
   WANG, BRENDON         930 NS  0  
   JIANG, ROCKY          903 XXX 0  
   CHESTERKINE, VASSILI      800 XXX 0  
   JOYCE-TE WAKE, NGARU      800 HA  0  
   WANG, LUKE           758 XXX 0  
   HUANG, NICOLAS         708 XXX 0  
   LIANG, SOPHIA         688 XXX 0  
   TANG, ALLY           629 HA  0  
   LIANG, SABRINA         367 XXX 0  
Cross Table
No Name       Code  Loc Club Score  1  2  3  4  5  6 
1. YU, J      6580  1261 HP  5   21:W 16:W 27:W 8:W 25:W 14:L
2. GUICO, C     7317  1074   3   22:W 26:W 8:L 31:L 29:W 24:L
3. ZENG, D     7956  1074 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
4. JIANG, R     7197  1032 HP  4   23:W 27:L 29:W 25:L 31:W 26:W
5. SHI, A      7071  1014 XXX 0   20:L  :  :  :  :  : 
6. ZHU, C      7819  989 NS  0    :L  :  :  :  :  : 
7. ZHU, M      7822  989 NS  0    :L  :  :  :  :  : 
8. DONG, O     6687  969 HP  4   25:W 29:W 2:W 1:L 26:L 27:W
9. WANG, B     7929  930 NS  0    :L  :  :  :  :  : 
10. LIM, A      7827  918 HP  3   26:L 36:W 25:L 24:L 22:W 31:W
11. JIANG, R     7921  903 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
12. SIM-SMITH, J   9008  900 HP  1   27:L 23:L 22:W 30:L 15:L 35:L
13. XIONG, L     7419  867 HA  3   29:L 22:W 14:W 26:L 24:L 30:W
14. FAN, A      7853  839 ACC 5   30:W 31:W 13:L 35:W 27:W 1:W
15. GONG, D     7934  839 XXX 2   31:L 24:W 26:L 36:L 12:W 29:L
16. CHEN, J     9002  800 HA  4   35:W 1:L 36:W 27:L 30:W 25:W
17. CHESTERKINE, V  9000  800 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
18. JACKSON, A    9004  800 HA  2   36:L 25:L 24:L 29:L  :W 22:W
19. JOYCE-TE WAKE, N 9003  800 HA  0    :L  :  :  :  :  : 
20. PENDHARKAR, A  9007  800 ACC 0   5:L  :  :  :  :  : 
21. SHEWAN, M    9006  800 HA  4   1:L 30:W 31:L 23:W 35:W 36:W
22. WATSON, Z    9005  800 HA  1   2:L 13:L 12:L  :W 10:L 18:L
23. WONG, Z     9001  800 HP  2   4:L 12:W 35:L 21:L 36:L  :W
24. ZHANG, L     8000  800    4   20:L 15:L 18:W 10:W 13:W 2:W
25. JIN, K      7236  795 HP  3   8:L 18:W 10:W 4:W 1:L 16:L
26. SINGH, J     7333  788 PT  4   10:W 2:L 15:W 13:W 8:W 4:L
27. SINGH, S     7330  778 PT  3   12:W 4:W 1:L 16:W 14:L 8:L
28. WANG, L     7899  758 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
29. QI, B      7322  754 XXX 3   13:W 8:L 4:L 18:W 2:L 15:W
30. SINGH, B     7323  740 PT  2   14:L 21:L  :W 12:W 16:L 13:L
31. HAN, E      7232  725 CM  3   15:W 14:L 21:W 2:W 4:L 10:L
32. HUANG, N     7954  708 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
33. LIANG, S     7903  688 XXX 0    :L  :  :  :  :  : 
34. TANG, A     7826  629 HA  0    :L  :  :  :  :  : 
35. LI, R      7328  596 NS  3   16:L  :W 23:W 14:L 21:L 12:W
36. CHEN, J     7325  581 ACC 3   18:W 10:L 16:L 15:W 23:W 21:L
37. LIANG, S     7906  367 XXX 0    :  :  :  :  :  : 

Parkinson Cup

Round 5 Tuesday 16/03/10

No Name		   Result Name   
 1 Lim, B (1)     1:0  Yee, S (2)      
 2 Spiller, P (4)   0:1  Janisz, A (7)    
 3 Booth, A (5)    1:0  Jiang, H (9)     
 4 Zhu, L (10)     -:+  Li, L (12)      
 5 Blaxall, C (3)   1:0  van den Bosch, K (17)
 6 Li, O (18)     +:-  Zhu, K (11)     
 7 Pan-1, A (14)   .5:.5  Chen, A (15)     
 8 Chen, C (23)    -:+  Wu, E (20)      
 9 Kolev, H (19)    1:0  Yao, K (22)     
10 Benson, J (8)    1:0  Dong, O (25)     
11 Ferguson, S (24)  0:1  Morten, P (16)    
12 Lee, J (21)     +:-  Kolev, S (13)    
Standings
Place Name        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-4 Yee, Stanley    NZL    2011 4     9.5 16.0  14.0
   Janisz, Andrew   NZL    1700 4     9.0 14.0  13.0
   Lim, Benji     NZL    2069 4     9.0 14.0  10.0
   Booth, Anthony   NZL    1784 4     7.0 12.5  12.0
 5-6 Li, Luke      NZL    1498 3.5    8.0 12.5  11.0
   Blaxall, Craig   NZL    1964 3.5    7.5 13.0  11.0
7-10 Spiller, Paul    NZL    1935 3    10.0 15.5  12.0
   Li, Oliver     NZL    1091 3     9.0 13.5  7.0
   Wu, Eric      NZL    1000 3     7.0 11.5  7.0
   Kolev, Hristo    NZL    1027 3     4.5  8.0  6.0
11-14 Jiang, Henry    NZL    1512 2.5    9.5 14.0  9.0
   Pan-1, Alex     NZL    1445 2.5    9.5 14.0  7.5
   Chen, Alan     NZL    1425 2.5    8.5 13.0  6.5
   Zhu, Leo      NZL    1508 2.5    8.0 13.5  9.0
15-19 Zhu, Karl      NZL    1499 2     8.0 13.0  8.0
   Chen, Catherin   NZL    948 2     7.0 11.5  7.0
   Morten, Peter    NZL    1339 2     6.5 10.5  3.0
   van den Bosch, Kees NZL    1268 2     6.0 10.5  5.0
   Benson, Jim     NZL    1661 2     5.5  8.5  4.0
20-25 Yao, Keniel     NZL    1000 1     9.5 15.0  2.0
   Ferguson, Struan  NZL    910 1     7.5 12.0  4.0
   Dong, Olivia    NZL    893 1     6.5 11.0  3.0
   Lee, James     NZL    1000 1     6.5 11.0  1.0
   Plyler, Scott    NZL    1702 1     6.0 11.0  4.0
   Kolev, Stefan    NZL    1447 1     6.0 10.5  5.0
Cross Table
No Name         Feder Rtg  1  2  3  4  5 
1. Lim, Benji     NZL    14:L 22:W 18:W 7:W 2:W
2. Yee, Stanley    NZL    15:W 9:W 5:W 4:W 1:L
3. Blaxall, Craig   NZL    16:W 11:W 7:L 12:D 17:W
4. Spiller, Paul    NZL    17:W 10:+ 12:W 2:L 7:L
5. Booth, Anthony   NZL    18:W 13:W 2:L 11:W 9:W
6. Plyler, Scott    NZL    19:W 12:L 14:- 18:-  : 
7. Janisz, Andrew   NZL    22:W 14:W 3:W 1:L 4:W
8. Benson, Jim     NZL     :  : 21:W 20:L 25:W
9. Jiang, Henry    NZL    21:W 2:L 20:W 10:D 5:L
10. Zhu, Leo      NZL    20:W 4:- 15:+ 9:D 12:-
11. Zhu, Karl      NZL    23:W 3:L 24:W 5:L 18:-
12. Li, Luke      NZL    24:W 6:W 4:L 3:D 10:+
13. Kolev, Stefan    NZL    25:W 5:L 23:L 19:L 21:-
14. Pan-1, Alex     NZL    1:W 7:L 6:- 25:W 15:D
15. Chen, Alan     NZL    2:L 21:W 10:- 23:W 14:D
16. Morten, Peter    NZL    3:L 23:L 19:L 21:W 24:W
17. van den Bosch, Kees NZL    4:L 20:L 22:+ 24:W 3:L
18. Li, Oliver     NZL    5:L 25:W 1:L 6:+ 11:+
19. Kolev, Hristo    NZL    6:L 24:L 16:W 13:W 22:W
20. Wu, Eric      NZL    10:L 17:W 9:L 8:W 23:+
21. Lee, James     NZL    9:L 15:L 8:L 16:L 13:+
22. Yao, Keniel     NZL    7:L 1:L 17:-  :W 19:L
23. Chen, Catherin   NZL    11:L 16:W 13:W 15:L 20:-
24. Ferguson, Struan  NZL    12:L 19:W 11:L 17:L 16:L
25. Dong, Olivia    NZL    13:L 18:L  :W 14:L 8:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Tie-Breaks
Tie-Breaks are used to rank players within point groups. In other words to break ties between players on the same score. The following systems are most commonly used in Swiss tournaments and are supported by Swiss Perfect:

1. Buchholz
This is the sum of opponents' scores. The idea is that the same score is more valuable if achieved against players with better performances in a given tournament. Looks like an ideal tie-breaking method and has been used since the Swiss system was invented. However it has some weaknesses which are addressed by another method (see Median-Buchholz below).

2. Median-Buchholz
Same as above but after leaving out the highest and the lowest scoring opponents. Swiss Perfect allows configurable number of highest and lowest scoring opponents to be left out (0, 1 or 2). Its idea is to eliminate distortions in Buchholz values caused by taking into account games against run-away winners and bottom placed players.

Tie-Breaks - Advanced Options
1. Buchholz (Apply FIDE adjustments) - FIDE requires that the Buchholz scores are adjusted in a particular way whenever there were forfeited games, byes or pauses. If a given player lost/won games by forfeit his score for the purpose of Buchholz calculations will be adjusted up/down by half a point for each such game. A player who had a bye in a given round is considered, for the purpose of Buchholz calculations, to have played, in that round, against a player who drew all his/her games.

2. Median-Buchholz - you can specify here how many highest and lowest opposition scores should be ignored when calculating this tie-break (defaults are 1 highest and 1 lowest).


Club Schedule

web page hit counters

Our Sponsor

Copyright © 2006 Howick-Pakuranga Chess Club. All Rights Reserved.